CHUNG TAY
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã Tỉnh Yên Bái
Mức độ 2
Sở Nội vụ
Các thủ tục khác ...
Sở Tư pháp
Các thủ tục khác ...
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các thủ tục khác ...
Sở Tài chính
Các thủ tục khác ...
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các thủ tục khác ...
Sở Nông nghiệp & PTNT
Các thủ tục khác ...
Sở Lao động TB và Xã hội
Các thủ tục khác ...
Sở Khoa học và Công nghệ
Các thủ tục khác ...
Sở Văn hóa - TT và Du lịch
Các thủ tục khác ...
Sở Giao thông Vận tải
Các thủ tục khác ...
Sở Công thương
Các thủ tục khác ...
Sở Y tế
Các thủ tục khác ...
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các thủ tục khác ...
Sở Thông tin và Truyền thông
Các thủ tục khác ...
Sở Xây dựng
Các thủ tục khác ...
Thanh tra nhà nước Tỉnh
Các thủ tục khác ...
Công an tỉnh
Các thủ tục khác ...
Cục thuế Tỉnh
Các thủ tục khác ...
Ban dân tộc
Các thủ tục khác ...
Ban QL các khu công nghiệp
Các thủ tục khác ...
BỘ QUỐC PHÒNG
Các thủ tục khác ...
Bộ QP cấp Trung ương
Các thủ tục khác ...
Bộ QP cấp Tỉnh
Các thủ tục khác ...
Bộ QP cấp Huyện
Các thủ tục khác ...
Bộ QP cấp Xã
Các thủ tục khác ...
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Các thủ tục khác ...
Kho bạc NN cấp Trung ương
Các thủ tục khác ...
Kho bạc NN cấp Tỉnh
Các thủ tục khác ...
Kho bạc NN cấp Huyện
Các thủ tục khác ...
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Các thủ tục khác ...
BHXH cấp Tỉnh
Các thủ tục khác ...
BHXH cấp Huyện
Các thủ tục khác ...
NGÂN HÀNG CSXH
Các thủ tục khác ...
Ngân hàng CSXH
Các thủ tục khác ...
Ngân hàng nhà nước
Các thủ tục khác ...
Chi cục Hải quan Yên Bái
Các thủ tục khác ...
CẤP XÃ
Các thủ tục khác ...
CẤP HUYỆN
Các thủ tục khác ...
CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC T.W
Các thủ tục khác ...
 
Công nghệ áp dụng